96-100 Skierniewice, ul. Działkowa 10
46 833 35 19
ekon-sk@wp.pl

Zaproszenie do współdziałania

Zespół Szkół nr 3

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Ekonomik i Przyjaciele serdecznie zaprasza Państwa do wstąpienia w szeregi jego członków zwyczajnych albo wspierających.

W celu wstąpienia do stowarzyszenia konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej (link poniżej):

deklaracja członek zwyczajny

deklaracja członek wspierający

oraz wpisanie na listę członków Stowarzyszenia na podstawie podjętej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

Deklarację prosimy złożyć w sekretariacie szkoły lub pisemnie na adres:

Stowarzyszenie Ekonomik i Przyjaciele ul. Działkowa 10, 96-100 Skierniewice.

Zgodnie z uchwałą nr 1/ZAZ/2022 z dnia 08.09.2022 r. Zarządu Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich składki członkowskie wynoszą:

120,00 zł / rocznie (10 zł/miesięcznie)  – dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia

60,00 zł / rocznie (5 zł/ miesięcznie) – dla członków wspierających Stowarzyszenia.

Składki członkowskie można opłacać za cały rok (od 01 stycznia do 31 grudnia) z góry lub w miesięcznych ratach do 5 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie roku kalendarzowego członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do opłaty składki w wysokości odpowiadającej iloczynowi wysokości miesięcznej składki członkowskiej pomnożonej przez liczbę miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego (zaokrąglonych do pełnego miesiąca).

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne (każdy obywatel Polski, jak również cudzoziemiec), które ukończyły 18 lat, nie zostały pozbawione praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
 2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia postulatów i wniosków w sprawach związanych   z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 4. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. otrzymywania od Zarządu pomocy w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
 6. korzystania z siedziby i urządzeń Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 1. brać czynny udział w działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 2. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 3. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 4. opłacać w terminie składki członkowskie.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która ukończyła 18 lat oraz małoletni – za zgodą przedstawicieli ustawowych, lub osoba prawna, zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. zgłaszania do władz Stowarzyszenia postulatów i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
 2. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, konferencjach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. otrzymywania od Zarządu pomocy w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkowie wspierający są zobowiązani przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnie wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz opłacać w terminie składki członkowskie.

Szczegółowe informacja na temat członkowska w Stowarzyszeniu są dostępne w Statucie  Stowarzyszenia Ekonomik i Przyjaciele.

Z poważaniem

Agnieszka Owczarek    Prezes zarządu

Anna Zagawa             Członek zarządu

Skip to content